Fyll i informationen nedan för att komma igång.

Contact information:

Billing address

Payment information:

You will not be charged for this purchase, but if you choose to make an optional purchase later, this card info will be used to complete that transaction!

100% safe & secure

Välkommen till Min PT Online! Vi är en abonnemangstjänst som tillhandahålls av MZ Fitness Consulting AB, organisationsnummer 559049-5395, genom www.minptonline.se och som ger våra medlemmar tillgång till personliga träningsprogram och kostrådgivning över internet.
Genom att fullfölja din beställning av Min PT Online accepterar du villkoren nedan.
1. Medlemskap
1.1 Bindningstid
Ett medlemskap hos MZ Fitness Consulting:s PT Online innebär en bindningstid om 4 månader (120 dagar) eller 6 månader (180 dagar) beroende på programval, för att du skall uppnå bästa möjliga resultat.
Bindningstiden börjar löpa i samband med att du efter erlagd betalning erhållit dina inloggningsuppgifter.
1.2 Pauser i medlemskapet
Pauser i avtalsperioden medges som huvudregel inte. Undantag kan göras om du till följd av skada eller sjukdom inte kan använda tjänsten under större delen av avtalsperioden. För detta fordras läkarintyg.
1.3 Medlemskapets upphörande
MZ Fitness Consulting AB förbehåller sig rätten att avsluta ditt abonnemang i förtid om du uppträder på ett icke acceptabelt sätt gentemot medarbetare eller andra klienter hos MZ Fitness Consulting AB. Detsamma gäller om du sprider upphovsrättsskyddat material som tillhör MZ Fitness Consulting AB eller agerar i strid med dessa villkor. Erlagd betalning återbetalas ej.
2. Fakturering
MZ Fitness Consulting AB tillämpar förskottsbetalning. Du kan betala antingen direkt via Paypal eller mot faktura.
För betalning mot faktura gäller följande:
- Betaltiden är 10 dagar efter fakturadatumet.
- Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid.
- Påminnelseavi på obetald faktura sänds dagen efter förfallodatum. 50 kr påminnelseavgift tillkommer.
- Förblir fakturan obetald 7 dagar efter påminnelseavi utskickats kan inkassoåtgärd komma att vidtagas.
- Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas.
Utöver ovan nämnda tillkommer administrativ fakturakostnad om ett belopp på 10 kr för varje utskickad faktura.
Möjlighet att avbetala enligt plan kan komma att gälla vid överenskommelse mellan dig och MZ Fitness Consulting AB.
3. Tjänsten
Tjänstens innehåll beskrivs och preciseras genom hemsidan www.minptonline.se.
Du måste vara 18 år för att abonnera på Min PT Online-tjänsten
Det är ditt ansvar att de uppgifter du angivit i hälsodeklarationen är sanningsenliga och korrekta. Du är medveten om att felaktiga uppgifter kan komma att påverka resultatet av tjänstens utförande.
3.1 Tillgänglighet och drift
Den tekniska lösning Min PT Online bygger på är normalt sett tillgänglig dygnet runt under veckans samtliga dagar. Det kan dock förekomma driftstörningar relaterade till, eller beroende på, tredje part. För sådana ansvarar inte MZ Fitness Consulting AB.
MZ Fitness Consulting AB:s medarbetare är lediga lör- och söndagar, allmänna helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton. Du kan därför inte räkna med att få feedback eller svar på frågor under dessa dagar. Under veckodagar får du vanligtvis svar inom 24 till 48 timmar.
MZ Fitness Consulting AB äger rätten att vidta åtgärder som påverkar Min PT Onlines tillgänglighet om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Sådana åtgärder skall dock genomföras skyndsamt och på sådant sätt att störningarna begränsas till vad som är nödvändigt. MZ Fitness Consulting AB har dock ingen skyldighet att underrätta dig om planerade avbrott i tjänsterna.
Det krävs att du har en smartphone med operativsystemen Android eller iOS för att kunna använda tjänstens mobilapplikation.
3.2 Medicinska förbehåll
Min PT Online kan vara olämplig för dig med skador, sjukdomar eller ätstörningar. MZ Fitness Consulting AB kan neka dig nyttjande av tjänsten om den inte kan anses vara till rimlig nytta för dig.
Min PT Online utgör inte medicinsk rådgivning. Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar medicinska specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast eller naprapat, ansvarar du själv för att diskutera det kost- och träningsupplägg som Min PT Online innefattar innan du börjar användandet. MZ Fitness Consulting AB ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsten. Du använder dig således av Min PT Online under eget ansvar.
Du ansvarar själv för att följa inplanerad tränings- och kostplan samt att investera den tid och engagemang som krävs för att tjänsten skall ge önskat resultat. Var realistisk i dina förväntningar. Min PT Online är ett kraftfullt verktyg, men resultaten är i slutändan avhängiga hårt arbete från din sida.
4. Lösenord och kontoåtkomst
Du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter och att mail från MZ Fitness Consulting AB inte hamnar i din skräpmail. MZ Fitness Consulting AB ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer.
Vid misstanke om att någon annan kan ha fått tag på ditt användarnamn och lösenord skall du omgående kontakta support@mathiaszachau.com.
5. Personuppgifter
Min PT Online innebär att MZ Fitness Consulting AB kommer ta emot och lagra sådan personlig information som behövs för att kunna optimera dina kost- och träningsprogram. Exempel på sådana uppgifter kan vara bilder av dig, dina mått och din vikt, dina mål med din träning, eventuella allergier och medicinering.
Du har rätt att när som helst kontakta MZ Fitness Consulting AB för att få reda på vilken information som finns lagrad. Du kan också alltid kontakta MZ Fitness Consulting AB för att ändra eller radera personlig information.
MZ Fitness Consulting AB kommer inte att sälja eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för någon annan. Du kan dock komma att få erbjudanden från MZ Fitness Consulting AB skickade till din registrerade e-postadress.
Alla medarbetare hos MZ Fitness Consulting AB arbetar under sekretess.
6. Ångerrätt
Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från din beställning. Ångerrätten upphör dock i den stund du tar emot eller nyttjar tjänsten Min PT Online.
7. Lagval och tvist
Eventuella tvister hänförliga till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första försöka lösas i samförstånd mellan dig och MZ Fitness Consulting AB. Nås ingen klarhet kan tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Både du och MZ Fitness Consulting AB alltid äger rätt att begära uppkommen tvist prövad i allmän domstol.
8. Ändringar i villkoren
MZ Fitness Consulting AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. De nya villkoren börjar inte gälla förrän ditt nuvarande avtal löpt ut.
I agree
Close